กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด S-Z

  • admin
  • 6 ก.พ. 2559
  • 11,117
Advertisement

present past future คำแปล
sand - cast
แซนด์ - คสท์/ แคสท์
sand - cast
แซนด์ - คสท์/ แคสท์
sand - cast
แซนด์ - คสท์/ แคสท์
ก่อทราย
saw
ซอว์
sawed
ซอวด์
sawn
ซอน
เลื่อย
say
เซย์
said
เซด
siad
เซด
พูด
see
ซี
saw
ซอ
seen
ซีน
เห็น
seek
ซีค
sought
ซอท
sought
ซอท
เสาะหา
self - feed
เซลฟ์ ฟีด
self - fed
เซลฟ์ เฟ็ด
self - fed
เซลฟ์ เฟด
กินเอง
self - sow
เซลฟ์ - โซว
self sowed
เซลฟ์ - โซวด์
self - sown / self - sowed
เซลฟ์ - โซวน์ / เซลฟ์ - โซว
เพาะพันธุ์ได้เอง
sell
เซล
sold
โซลด์
sold
โซลด์
ขาย
send
เซนด์
sent
เซนท์
sent
เซนท์
ส่ง
set
เซท
set
เซท
set
เซท
ตั้ง, ตก, วาง, เริ่ม
sew
โซว
sewed
โซวด์
sewn
โซน
เย็บ
shake
เชค
shook
ชรูค
shaken
เชคเคน
สั่น
shave
เชฟ
shaved
ชอร์
shaved / shaven
เชฟด์ / เชฟวึน
โกน
shear
แชร์
shore
ชอร์
shorn
ชอร์น
ตัดขนแกะ
shed
เชด
shed
เชด
shed
เชด
ปลง, สละ
shine
ไชน์
shone
ชอน
shone
ชอน
ส่องแสง
shit
ชิท
shit / shat / shitted
ชิท / แชท / ชิททิด
shit / shat / shitted
ชิท / แชท / ชิททิด
อุจจาระ, ขับถ่าย
shoe
ชู
shoed
ชูด์
shoed / shod
ชูด์ / ชอด
ซ่อมรองเท้า
shoot
ชูท
shot
ชอท
shot
ชอท
ยิง
show
โชว์
showed
โชวด์
shown
โชน
แสดง
shrink
ชริงค์
shrank
แชรงค์
shrunk
ชรังค์
หด
shrive
ชไรฟว์
shrived / shrove
ชไรฟว์ด / ชโรฟว์
shiven
ชรีฟเวิน
ฟังคำสารภาพผิด, ล้างบาปให้, สารภาพผิดต่อพระ
shut
ชัท
shut
ชัท
shut
ชัท
ปิด
sight - read
ไซท์ - รีด
sight - read
ไซท์ - เรด
sight - red
ไซท์ - เรด
ส่อง, เห็น, เล็ง, สังเกต, ทอดสายตา
sing
ซิง
sang
แซง
sung
ซัง
ร้องเพลง
sink
ซิงค์
sank
แซงค์
sunk
ซังค์
จม
sit
ซิท
sat
แซท
sat
แซท
นั่ง
skywrite
สกายไรท์
skywrote
สกายโรด
skywritten
สกายริททึน
ว่าจ้างโฆษณา
slay
สเลย์
slew
สลูว
slept
สเลพท์
ฆ่า
sleep
สลีพ
slept
สเลพท์
slept
สเลพท์
นอน
slide
สไลด์
slid
สลิด
slid
สลิด
ลื่น, ไถล
sling
สลิง
slung
สลังก์
slung
สลังก์
แขวน, ห้อย
slink
สลิงค์
slunk
สลังค์
slunk
สลังค์
เดินหลบ, เดินหนี
slit
สลิท
slit
สลิท
slit
สลิท
ตัด, ทำให้ขาด
smell
สเมล
smelt
สเมลท์
smelt
สเมลท์
ดม, สูดกลิ่น
smite
สไมท์
smote
สโมท
smitten
สมิทเทน
ทุบตี
sneak
สนีค
sneaked / snuck
สนีคค์ / สนัค
sneaked / snuck
สนีคด์ / สนัค
ด้อมๆ มองๆ, ทำ ลับๆ ล่อๆ, แอบดู
soothsay
ซูธเซย์
soothsaid
ซูธเซด
soothsaid
ซูธเซด
คาดการณ์, ทำนาย, พยากรณ์
sow
โซว์
sowed
โซว์น
sown
โซว์น
หว่าน, เพาะ
speak
สปีค
spoke
สโพค
spoken
สโพคเคิน
พูด
speed
สปีด
sped
สเพด
sped
สเพด
ไปอย่างรวดเร็ว
spell
สเพลล์
spelt
สเพลท์
spelt
สเพลท์
สะกด
spend
สเพนด์
spent
สเพนท์
spent
สเพนท์
ใช้, จ่าย
spill
สพิลล์
spilled / spilt
สพิลด์ / สพิลท์
spilled / spilt
สพิลด์ / สพิลท์
ทำหก
spin
สพิน
spun
สพัน
spun
สพัน
ปั่น, ม้วน
spit
สพิท
spat
สแพท
spat
สแพท
ถ่มน้ำลาย, ถุย
split
สพลิท
spilt
สพลิท
split
สพลิท
ผ่า, ทำให้แยกออก
spoil
สพอยล์
spoiled / spoilt
สพอยลด์ / สพอยลท์
spoiled / spoilt
สพอยลด์ / สพอยดท์
เน่าเสีย, ตามใจจนเสียคน
spoon - feed
สพูน - ฟีด
spoon - fed
สพูน - เฟด
spoon - fed
สพูน - เฟด
ใช้ช้อนป้อน
spread
สเพรด
spread
สเพรด
spread
สเพรด
แผ่, ขยาย
spring
สพริง
sprang
สแพรง
sprung
สพรัง
กระโดด
stall - feed
สทอลล์ - ฟีด
stall - fed
สทอลล์ - เฟด
stall - fed
สทอลล์ - เฟด
ขุน (สัตว์) ให้อ้วน
stand
สแทน
stood
สะทูด
stood
สะทูด
ยืน
stave
สเทฟว์
staved / stove
สเทฟด์ / สโทฟว์
staved / stove
สเทฟด์ / สโทฟว์
เจาะทะลุ, ทำแตก, ตีแตก
steal
สทีล
stole
สโทล
stolen
สโทลเลน
ขโมย, ลัก
stick
สทิค
stuck
สทัค
stuck
สทัค
ทิ่ม, แทงติด
sting
สทิงก์
stung
สทังก์
stung
สทังก์
(แมลง) ต่อย
stink
สทิงค์
stank
สแทงค์
stunk
สทังค์
เหม็น
strew
สทรูว
strewed
สทรูวด์
strewn โรย, พรม
stride
สไทรด์
strode
สโทรด
stridden
สทริดเดน
เดินอาดๆ
strike
สไทรค์
struck
สทังค์
struck
สทังค์
ตี, ประท้วง, โจมตี
string
สทริงก์
strung
สทรังก์
strung
สทรังก์
ขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strip
สทริพ
stripped / stript
สทริพด์ / สทริพท์
stripped / stript
สทริพด์ / สทริพท์
เปลื้องผ้า, ถอดผ้า
strive
สทริฟว์
strode
สโทรด
striven
สทริฟเวิน
พยายามต่อสู้
sublet
ซับเลท
sublet
ซับเลท
sublet
ซับเลท
แบ่งให้เช่า
sunburn
ซันเบิร์น
sunburned / sunburnt
ซันเบิร์นด์ / ซันเบิร์นท
sunburned / sunburnt
ซันเบิร์นด / ซันเบิร์นท
ถูกแสดงแดดจนผิวหนังอักเสบ
swear
สแวร์
swore
สวอร์
sworn
สวอร์น
สบถ
sweat
สเวท
sweat / sweated
สเวท / สเวททิด
sweat / sweated
สเวท / สเวททิด
เช็ดเหงื่อ, ทำให้เหงื่อออก, ขับเหงื่อ
sweep
สวีฟ
swept
สเวพท์
swept
สเวพท์
กวาด
swell
สเวลล์
swelled
สเวลด์
swelled / swollen
สเวลด์ / สวอลเลน
บวม
swim
สวิม
swam
สแวม
swum
สวัม
ว่ายน้ำ
swing
สวิง
swung
สวัง
swung
สวัง
แกว่ง
take
เทค
took
ทูค
taken
เทคเคน / เทคคึน
เอาไป, เอา
teach
ทีช
taught
ทอท
taught
ทอท
สอน
tear
เทียร์
tore
ทอร์
torn
ทอร์น
ฉีก, ขาด
telecast
เทเลคาสท์ / แคสท์
telecast
เทเลคาสท์ / แคสท์
telecast
เทเลคาสท์ / แคสท์
ออกอากาศทางโทรทัศน์
tell
เทล
told
โทลด์
told
โทลด์
บอก
tet - drive
เทสกท์ - ไดรฟว์
test - drove
เทสท์ - โดรฟว์
test - driven
เทสท์ - ไดรฟวึน
ทดสอบขับรถ
test - fly
เทสท์ - ไดรฟว์
test - flew
เทสท์ - โฟลว/ฟลูว
test - flown
เทสท์ - โฟลน
ทดสอบบิน
think
ธิง
thought
ธอท
thought
ธอส
คิด
thrive
ไธรฟว์
thrived, throve
ไธรฟว์ด / โธรฟว์
thrived, thriven
ไธรฟว์ด / โธรฟว์
เจริญรุ่งเรือง
throw
โธรว
threw
ธรูว
thrown
โธรน
ขว้าง, ปา
thrust
ธรัสท์
thrust
ธรัสท์
thrust
ธรัสท์
ดัน, รุน, ดุน
thread
เทรด
trod
ทรอด
trodden
ทรอดดึน
เดิน
upset
อัพเซท
upset
อัพเซท
upset
อัพเซท
เสียใจ
vex
เวกซ์
vexed / vext
เวกท์
vexed / vext
เวกท์
ก่อกวน
wake
เวย์เวย์
waylaid
เวย์เลด
waylaid
เวย์เลด
ดักปล้น, ซุ่ม โจมตี
wear
แวร์
wore
วอร์
worn
วอร์น
สวม, ใส่
weave
วีฟ
wove
วูฟว์
woven
วูฟเวิน
ทอ
wed
เวด
wed
เวด
wed
เวด
แต่งงาน
weep
วีพ
wept
เวพท์
wept
เวพท์
ร้องไห้
wend
เวนด์
wended / went
เวินดิน / เวนท์
wended / went
เวินดิน / เวนท์
ท่องเที่ยวไป
wet
เวท
wet / wetted
เวท / เวททิด
wet / wetted
เวท / เวททิด
เปียก
win
วิน
won
วอน
won
วอน
ชนะ, ได้รางวัล
wind
วินด์ / ไวนด์
wound
วาวด์
wound
วาวด
ไข, หมุน
withdraw
วิธดรอว์
withdrew
วิธดรูว
withdrawn
วิธดรอน
ถอน
withhold
วิธโฮลด์
withheld
วิธเฮลด์
withheld
วิธเฮลด์
เก็บไว้
withstand
วิธสแทนด์
withstood
วิธสทูด
withstood
วิธสทูด
ทนทาน
wring
ริง
wrung
รัง
wroung
รัง
บีบ, คั้น, บิด
write
ไรท์
wrote
ไรท
written
ริทเทน
เขียน
zinc
ซิงค์
zinced / zinched
ซิงท์
zinced / zinched
ซิงท์
เคลีอบสังกะสี ชุบหรือหุ้มด้วยสังกะสี