วิธีเขียนคำย่อในภาษาอังกฤษ (Abbreviations in note-taking)

  • admin
  • 1 มิ.ย. 2567
  • 91
Advertisement

วิธีเขียนคำย่อในภาษาอังกฤษ (Abbreviations in note-taking)

การเขียนตัวย่อในภาษาอังกฤษเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเขียนและการพูด ตัวย่อจะช่วยลดความยาวของคำหรือวลีที่ใช้ลง ทำให้ข้อความกระชับมากยิ่งขึ้น แต่การใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษนั้น ต้องมีความเข้าใจความหมายก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่าง การเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นและใช้บ่อยการเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษ

Abbreviations in note-taking “abbreviation” อ่านว่า แอ้บ บริ วิ เอ ชั่น หมายถึง “การเขียนคำย่อ” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการฝากข้อความ การจดโน้ตการพูดคุย หรือการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เพื่อความเข้าใจหรือแม้แต่สามารถนำไปใช้ในการแชต สนทนาพูดคุยกันออนไลน์ได้ ดังนั้นทางเราจึงนำความรู้คำศัพท์บางคำมาให้ได้เรียนรู้ศึกษากัน

ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ
ประโยคเต็ม ตัวย่อ ความหมาย
January Jan เดือนมกราคม
February Feb เดือนกุมภาพันธ์
March Mar เดือนมีนาคม
April Apr เดือนเมษายน
May May เดือนพฤษภาคม
June Jun เดือนมิถุนายน
July Jul เดือนกรกฎาคม
August Aug เดือนสิงหาคม
September Sept เดือนกันยายน
October Oct เดือนตุลาคม
November Nov เดือนพฤศจิกายน
December Dec เดือนธันวาคม
ตัวย่อค่า ต่ำสุด-สูงสุด ภาษาอังกฤษ
ประโยคเต็ม ตัวย่อ ความหมาย
maximum max ค่าสูงสุด
minimum min ค่าต่ำสุด


ตัวย่อเวลาภาษาอังกฤษ
ประโยคเต็ม ตัวย่อ ความหมาย
hour(s) hr(s) ชั่วโมง
minute(s) min(s) นาที


ตัวย่อลำดับภาษาอังกฤษ
ประโยคเต็ม ตัวย่อ ความหมาย
first 1st อันดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่ง
second 2nd อันดับที่สอง ลำดับที่สอง
third 3rd อันดับที่สาม ลำดับที่สาม


ตัวย่อที่อยู่ภาษาอังกฤษ
ประโยคเต็ม ตัวย่อ ความหมาย
street St. ถนน ตรอก ซอย
building Bldg. อาคาร
road Rd. ถนน


ตัวย่อภาษาอังกฤษอื่นๆ
ประโยคเต็ม ตัวย่อ ความหมาย
as soon as possible asap (ASAP) เร็วเท่าที่จะเร็วได้
international intl นานาชาติ
for the attention of ATTN แนบถึง
Purchase Order P/O รายการจัดซื้อ
departure DEP ออกจาก
department Dept แผนก
especially esp โดยเฉพาะ
reference Re: การอ้างอิง
include incl รวม
arrival ARR มาถึง
extension ext ต่อ
number no. หมายเลข เลขที่
information info ข้อมูล
and so on etc. และอื่นๆ


สรุป หลังจากได้เรียนรู้การเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษกันไปแล้ว ก็อย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ว่าการเขียนตัวย่อในภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเขียนอีเมล การส่งข้อความผ่านแชต หรือแม้แต่การจดบันทึกส่วนตัวก็เช่นกัน ดังนนั้นตัวย่อภาษาอังกฤษจะช่วยลดความซับซ้อนและทำให้ข้อความกระชับมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก pasa24.com