คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ

  • admin
  • 23 ม.ค. 2559
  • 113,937
Advertisement

คำศัพท์หมวดเวลา วัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ

Time (เวลา)

second เซคเคินด วินาที
one second วัน เซคเคินด 1 วินาที
two seconds ทู เซคเคินดซ 2 วินาที
sixty seconds ซิกซที เซคเคินดซ 60 วินาที
minute มินนิท นาที
one minute วัน มินนิท 1 นาที
fifty-nine minutes ฟิฟที ไนน มินนิทส 59 นาที
hour เอาเออะ ชั่วโมง
1 hour วัน เอาเออะ 1 ชั่วโมง
3 hour ธรี เอาเออซ 3 ชั่วโมง
4 hours and a half โฟ เอาเออซ แอนด อะ ฮาฟ 4 ชั่วโมง
every 2 hours เอฟวรี ทู เอาเออซ ทุก 2 ชั่วโมง
about 6 hours อะเบาท ซิกซ เอาเออซ ประมาณ 6 ชั่วโมง
within 7 hours วิธอิน เซฟเวิน เอาเออซ ภายใน 7 ชั่วโมง
over 8 hours โอเวอะ เอท เอาเออซ เกินจาก 8 ชั่วโมง
last 9 hours ลาสท ไนน เอาเออซ 9 ชั่วโมงสุดท้าย
after 10 hours อาฟเทอะ เทน เอาเออซ หลังจาก 10 ชั่วโมง
o"clock โอคลอด ตามนาฬิกา
1 o"clock วัน โอคลอค 1 นาฬิกา
half past eight ฮาฟ พาสท เอท 8 นาฬิกา 30 นาที
before 6 o"clock บิฟอ ซิกซ โอคลอค ก่อน 6 นาฬิกา
seven oh five เซฟเวิน โอ ไฟฟ 7 นาฬิกา 5 นาที
eight-ten เอท เทน 8 นาฬิกา 10 นาที
half a day ฮาฟ อะ เด ครึ่งวัน
morning มอนิง ตอนเช้า
midday/noon มิดเด/นูน เที่ยงวัน
afternoon อาฟเทอะนูน ตอนบ่าย
evening อีฟวนิง ตอนเย็น
midnight มิดไนท เที่ยงคืน
night ไนท กลางคืน
a.m. เอ เอ็ม ระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
p.m. พี เอ็ม ช่วงเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
period เพียเรียด ระยะเวลา
time ไทม เวลา ช่วงเวลา
former ฟอเมอะ สมัยก่อน
past พาสท เมื่อก่อน
once วันซ ครั้งหนึ่ง
before 6 o"clock บิฟอ ก่อน
after อาฟเทอะ/แอฟเทอะ ภายหลัง
recently รีเซนทลิ เมื่อเร็วๆ นี้
just now จัสท นาว เมื่อสักครู่
now นาว ตอนนี้
present เพรสเซินท ปัจจุบัน
future ฟิวเชอะ อนาคต
a day to come อะ เด ทู คัม วันข้างหน้า
nowadays นาวอะเดช ปัจจุบันนี้ สมัยนี้
from now on ฟรอม นาว ออน จากนี้ต่อไป
rush รัช เร่งรีบ
huddenly ซัดเดินลิ ทันที
in a flash อิน อะ แฟลช ชั่วพริบตา


Day (วัน)

Sunday ซันดี/ซันเด วันอาทิตย์
Monday มันเด วันจันทร์
Tuesday ทิวซเด วันอังคาร
Wednesday เวนซเด วันพุธ
Thursday เธอซเด วันพฤหัสบดี
Frifay ไฟรเด วันศุกร์
Saturday แซทเทอเด วันเสาร์
Sundays ซันดีซ/ซันเดซ ในวันอาทิตย์
Mondays มันเดซ/มันดีซ ในวันจันทร์
Tuesdays ทิวซเดซ ในวันอังคาร
Wednesdays เวนซเดช ในวันพุธ ทุกวันพุธ
Thursdays เธอซเดช ทึกวันพฤหัสบดี
Fridays ไฟรเดซ ระหว่างวันศุกร์ วันศุกร์ส่วนใหญ่
Saturdays แซทเทอเดซ ในวันเสาร์
Saturday-to-Monday แซทเทอเด ทู มันเด สุดสับดาห์
day เด วัน
day-to-day เด ทะ เด วันแล้ววันเล่า ประจำนวัน
daybreak เดเบรก รุ่งอรุณ
today ทะเด วันนี้
week วีค สัปดาห์
weekend วีคเอนด วันสุดสัปดาห์
weekends วีคเอนดซ ทุกวันสุดสัปดาห์
weekday วีคเด วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์
weekdays วีคเดช ทุกวันของสัปดาห์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)
yesterday เยสเทอะเด เมื่อวานนี้
yesterday evening เยสเทอะเด อีฟวนิง เมื่อเย็นวานนี้
yesterday morning เยสเทอะเด มอนิง เมื่อเช้าวานนี้
yester night เยสเทอะ ไนท เมื่อคืนวานนี้
yester noon เยสเทอะ นูน เมื่อเที่ยงวานนี้
yester week เยสเทอะ วีค เมื่อสัปดาห์ก่อน
the day before เธอะ เด บิฟอ
yesterday เยสเทอะเด วานซืน
the other day ธิ อัธเธอะ เด วันก่อน
tomorrow ทูมอโร วันพรุ่งนี้
next tomorrow เนกซท ทูมอโร มะรืน
the previous days เธอะ พรีเวียส เดซ วันก่อนๆ
every day เอฟวรี เด ทุกวัน
every week เอฟวรี วีค ทุกสัปดาห์
every other day เอฟวรี อัธเธอะ เด เว้นวัน
every other week เอฟวรี อัธเธอ วีค เว้นอาทิตย์
this week ธิส วีค สัปดาห์นี้
last week ลาสท วีค สับดาห์ก่อน
next week เนกซท วีค สัปดาห์หน้า


Month (เดือน)

January แจนยัวรี มกราคม
February เฟบรัวรี กุมภาพันธ์
March มาช มีนาคม
April เอพริล เมษายน
May เม พฤษภาคม
June จูน มิถุนายน
July จูไล กรกฎาคม
August ออกัสท สิงหาคม
September เซพเทมเบอะ กันยายน
October ออคโทเบอะ ตุลาคม
November โนเวมเบอะ พฤศจิกายน
December ดีเซมเบอะ ธันวาคม
at the beginning of แอท เธอะ บิกินนิง ออฟ ต้นเดือน
the month เธอะ มันธ
the middle of the month เธอะ มิดเดิล ออฟ เธอะ มันธ กลางเดือน
the end of the month ดิ เอนด ออฟ เธอะ มันธ สิ้นเดือน
this month ธิส มันธ เดือนนี้
last month ลาสท มันธ เดือนที่แล้ว
next month เนกซท มันธ เดือนหน้า
every month เอฟวรี มันธ ทุกเดือน
every other month เอฟวรี อัธเธอะ มันธ เดือนเว้นเดือน


Year (ปี)

In the year of 2004 อิน เธอ เยีย ออฟ ทูเธาเชินดโฟ ปี 2004
the 21 century เธอะ ทเวนทีเฟิสท เซนชิวรี ศตวรรษที่ 21
4 B.C. โฟ บี ซี ก่อน ค.ศ. 4
this year ธิส เยีย ปีนี้
last year ลาสท เยีย ปีก่อน
next year เนกซท เยีย ปีหน้า
semiannual เซมมิแอนนวล ครึ่งปี
every year เอฟวรี เยีย ทุกปี
every other year เอฟวรี อัธเธอะ เยีย เว้นปี
the ent of year ธิ เอนด ออฟ เยีย สิ้นปี
annum แอนนัม ทุกปี แต่ละปี ต่อปี
preceding year พรีซีดดิง เยีย ปีกลาย
the past years เธอะ พาสท เยียซ ปีก่อนๆ
year after year เยีย อาฟเทอะ เยีย ทุกปี
year - around เยีย อะเราด ตลอดปี
yearlong เยียลอง เป็นเวลาหนึ่งปี
yearly เยียลี ทุกปี ปีละครั้ง