กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด P-R

  • admin
  • 6 ก.พ. 2559
  • 10,157
Advertisement

present past future คำแปล
partake
พาร์เทค
partook
พาร์ทูค
partaken
พาร์เทคคึน
เข้าร่วม
pay
เพย์
paid
เพด
paid
เพด
ใช้, จ่าย
plead
พลีด
pled
เพลด
pled
เพลด
อ้อนวอน, ขอโทษ
prebuild
พรีบิลด์
prebuilt
พรีบิลท์
prebuilt
พรีบิลท์
สร้างก่อน
predo
พรีดู
predid
พรีดิด
predone
พรีดัน
ทำก่อน
premake
พรีเมค
premade
พรีเมด
premade
พรีเมด
ทำมาก่อน
prepay
พรีเพ
prepaid
พรีเพด
prepaid
พรีเพด
จ่ายล่วงหน้า
presell
พรีเซล
presold
พรีโซลด์
presold
พรีโซลด์
ขายก่อน
preset
พรีเซท
preset
พรีเซท
preset
พรีเซท
ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
preshring
พรีชริงค์
preshrank
พรีแชรงค์
preshrunk
ฟรีชรังค์
ทำให้ (ผ้า) หดตัว, ย่นก่อน
presplit
พรีสพลิท
presplit
พรีสพลิท
presplit
พรีสพลิท
แบ่งก่อน, แตกก่อน
proofread
พรูฟว์รีด
proofread
พรูฟเรด
proofread
พรูฟเรด
พิสูจน์อักษร
prove
พรูฟ
proved
พรูฟด์
proved / proven
พรูฟด์ / พรูฟวึน
พิสูจน์
put
พุท
put
พุท
put
พุท
ใส่, วาง
quick - freeze
ควิก ฟรีซ
quick - froze
ควิก ฟรอช
quick - frozen
ควิกฟรอซซึน
แข็งตัวเร็ว
quit
ควิท
quit
ควิท
quit
ควิท
เลิก
read
รีด
read
เรด
read
เรด
อ่าน
reawake
รีอะเวค
reawoke
รีอะโวค
reawaken
รีอะเวคคึน
ตื่นอีกรอบ
rebid
รีบิด
rebid
รีบิด
rebid
รีบิด
ประมูลราคาใหมอีกครั้ง
rebind
รีไบด์
rebound
รีเบาวด์
rebound
รีเบาวด
ผูก, เย็บอีกครั้ง
rebroadcast
รีบรอดคาสท์
rebroadcast / rebroad - casted
รีบรอดคาสท์ / รีบรอดคาสทิด
rebroadcast / rebroadcasted
รีบราดคสท์ / รีบรอดคาสทิด
ออกอากาศใหม่อีกรอบ
rebuild
รีบิลด์
rebuilt
รีบิลท์
rebuilt
รีบิลท์
สร้างขึ้นใหม่
recast
รีคาสท์
recast
รีคาสท์
recast
รีคาสท์
สร้างขึ้นใหม่
rewet
รีเวท
rewet / rewetted
รีเวท / รีเวททิด
rewet / rewetted
รีเวท / รีเวททิด
เปียกอีกรอบ
rewin
ริวิน
rewon
รีวอน
rewon
รีวอน
ชนะอีกครั้ง
rewind
รีไวด์
rewound
รีวูนด์
rewound
รีวูนด์
กรอเทปหรือฟิล์มไปที่ต้นม้วน
rewrite
รีไรท์
rewrote
รีโรท
rewritten
รีริททึน
เขียนซ้ำ
rd
ริด
rd
ริด
rd
ริด
กำจัด
ride
ไรด์
rode
โรด
ridden
ริดดึน
ขี่
ring
ริง
rang
แรง
rung
รัง
สั่นกระดิ่ง
rise
ไรซ์
rose
โรส
ridden
ริดดึน
ขึ้น
rive
ไรฟ์
rived
ไรฟด์
riven / rived
ริฟวึ้น / ไรฟด์
ผ่า, ทำให้แยก, เจียน, ฉีก, กรีด
roughcast
รัฟคาสท์ / แคสท์
roughcast
รัฟคาสท์ / แคสท์
roughcast
รัฟคาสท์ / แคสท์
ฉาบปูน
run
รัน
ran
แรน
run
รัน
วิ่ง