กริยารูปไม่ปกติ หรือกริยารูปพิเศษ (Irregular Verb) หมวด J-L

  • admin
  • 6 ก.พ. 2559
  • 7,547
Advertisement

present past future คำแปล
keep
คีพ
kept
เคพท์
kept
เคพท์
เก็บรักษา
kneel
นีล
knelt
เนลท์
knelt
เนลท์
คุกเข่า
know
โนว
knew
นูว
know
โนน
รู้
lade
เลด
laded
เลดดิด
laden / laded
เลดดึน / เลดดิด
บรรทุก, แบก, รับภาระ
landslide
แลนด์สไลด์
landslid
แลนด์สลิด
landslid
แลนด์สลิด
ถล่มลงมา, พังทลายลงมา
lay
เล
laid
เลด
laid
เลด
วาง
lead
ลีด
led
เลด
led
เลด
นำ, นำทาง
lean
ลีน
leant / leaned
เลนท์ / ลีนด์
leant / leaned
เลนท์ / ลีนด์
โอนเอียง (ความรู้สึก, ความคิด, การกระทำ)
leap
ลีพ
lept
เลพท์
lept
เลพท์
กระโดดโหยง
learn
เลิร์น
learned, learnt
เลิร์นด / เสิร์นท
learrned, learnt
เลิร์น / เลิร์นท
เรียนรู้
leave
ลีฟว์
left
เลพท์
left
เลฟท์
ละทิ้ง, จาก
lend
เลนด์
lent
เลนท์
lent
เลนท์
ให้ยืม
let
เลท
let
เลท
let
เลท
ยอม, ยอมให้
lie
ไลย์
lay
เลย์
lain
เลน
นอน
light
ไลท์
lit
ลิท
lit
ลิท
จุดไฟ
lip - read
ลิพ - รีด
lip - read
ลิพ - รีด
lip - read
ลิพ - รีด
อ่านปาก
lose
ลูส
lost
ลอสท์
lost
ลอสท์
ทำหาย