สัตว์ Animals

  • admin
  • 21 ม.ค. 2559
  • 8,622
Advertisement

Animals (สัตว์)

anteater แอนทอีเทอะ ตัวกินมด
armadillo อามะดิลโล ตัวนิ่ม
baboon บาบูน ลิงบาบูน
beaver บีเวอะ ตัวบีเวอร์
bison ไบเซิน กระทิงป่า
black bear แบลค แบ หมีดำ
boar บอ หมูป่า
buffalo บัฟฟะโล ควาย
camel แคมเมิล อูฐ
cat แคท แมว
chimapnzee ชิมแพนซี ลิงชิมแพนซี
chipmunk ชิพมังค กระแต
derr เดีย กวาง
dog ดอก สุนัข
donkey ดองคี ลา
elephant เอลละเฟินท ช้าง
fawn ฟอน ลูกกวาง
foal โฟล  ลูกม้า
fox ฟอกซ สุนัขจิ้งจอก
gibbon กิบเบิน ชะนี
giraffe จีราฟ ยีราช
gorilla กะริลละ ลิงกอริลลา
guinea pig กินนี พิก หนูตะเภา
hamster แฮมสเทอะ หนูแฮมสเตอร์
hippopotamus ฮิพพะพอททะมัส ฮิมโปโปเตมัส
horse ฮอล ม้า
hyena ไฮอีนะ หมาป่าไฮอีน่า
kangaroo แคงกะรู จิงโจ้
kitten คิทเทิน ลูกแม้ว
koala โคอะลา หมีโคอาล่า
leopard เลพเพิด เสือดาว
lion ไลเอิน สิงโต
lama ลามะ ตัวลามา
monkey มังคี ลิง
moose มูส กวางมูส
mouse เมาซ หนู
mule มิวล ล่อ
orangutan โอแรงกูแทน ลิงอุรังอุตัง
panda แพนดะ หมีแพนดา
polar bear โพลา แบ หมีขั่วโลก
pony โพนี ม้าแคระ
porcupine พอคิวไพน เม่น
puppy ทัพพี ลูกสุนัข
rabbit แรบบิท กระต่าย
raccoon เรคูน แรคคูน
rat แรท หนู
rhinoceros ไรนอสเซอเริส แรด
skunk สคังค ตัวสกังค์
slug สลัก ทาก
squirrel สเควอเริล กระรอก
tiger ไทเกอะ เสือดาว
wolf วูลฟ หมาป่า
wrm เวิม หนอน
zebra ซีบระ ม้าลาย