คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

  • admin
  • 14 พ.ค. 2566
  • 2,082
Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย


รวมคำศัพท์กฎหมาย ภาษาอังกฤษ


กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์ คำสั่งหรือข้อบังคับ ที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุด หรือรัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติขึ้น ผู้ใดฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ

กฎหมายต้องมี 5 ประการ ดังนี้

1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ
2. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฏฐาธิปัตย์
3. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป
4. กฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม
5. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ

เรารู้เรื่องกฎหมายกันแล้ว ต่อไปมารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายกันดีกว่าค่ะ จะมีคำไหนกันบ้างนั้น ไปอ่านกันได้เลย สามารถอ่านและนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ

Report - การร้องเรียน (v.)
indemnify - ชดใช้ค่าเสียหาย (v.)
Violence - ความรุนแรง (n.)
crimnal case - คดีอาญา (n.)
civil case - คดีแพ่ง (n.)
trial - การพิจารณา (n.)
Court - ศาล (n.)
Provincial court - ศาลจังหวัด (n.)
Court of first instance - ศาลชั้นต้น (n.)
Appeal court - ศาลอุทธรณ์ (n.)

Military court - ศาลทหาร (n.)
Criminal court - ศาลอาญา (n.)
civil court - ศาลแพ่ง (n.)
Constitutional court - ศาลรัฐธรรมนูญ (n.)
Court of justice - ศาลยุติธรรม (n.)
Bankruptcy court - ศาลล้มละลาย (n.)
Evidence - หลักฐาน (n.)
patrol car - รถตำรวจ (n.)
Search warrant - หมายค้น (n.)
warrant of arrest - หมายจับ (n.)
Fire arms - อาวุธปืน (n.)
Interrogation room - ห้องสอบปากคำ (n.)
Polygraph - เครื่องจับเท็จ (n.)
Jail - คุก (n.)
Jailbreak - แหกคุก (n.)
Escape - การหลบหนี (v.)
Investigate - สืบสวน (v.)
Inguiry - การสอบสวน (n.)
Charge - ข้อหา (n.)
Case - คดี (n.)

negligent - ประมาท (adj.)
Intentionally - โดยเจตนา (adj.)
unintentionally - โดยไม่เจตนา (a.)
innocent - บริสุทธิ์ (adj.)
Compromise - ประนีประนอม (v.)
indictment - การฟ้องร้อง (n.)
presumption - ข้อสันนิษฐาน (n.)
Fine - ค่าปรับ (n.)
Public prosecuter - พนักงานอัยการ (n.)
Lawyer - ทนายความ (n.)

Riot police - ตำรวจปราบจราจล (n.)
Freedom Liberty - เสรีภาพ (n.)
Person - บุคคล (n.)
Citizens - ประชาชน (n.)
honour - เกียรติยศ (n.)
liberal - มีอิสระ (a.)
Uphold - ธำรง ผดุง รักษา (n.)
Agen - ตัวแทน (n.)
Ideology - อุดมคติ (n.)
ethics - จริยธรรม (n.)
official - เจ้าพนักงาน (n.)

Sergeant - จ่า (n.)
Plainclothes police - ตำรวจนอกเครื่องแบบ (n.)
Interrogator - เจ้าหน้าที่สอบปากคำ (n.)
Party - คู่กรณี (n.)
prosecuter - อัยการ (n.)
Suspect - ผู้ต้องสงสัย (n.)
Defendant - จำเลย (n.)
Perpetrater - ผู้กระทำความผิด (n.)
Witness - พยาน (n.)
Convict - นักโทษ (n.)

national security - ความมั่นคงของชาติ (n.)
transnational crime - อาชญากรรมข้ามชาติ (n.)
effecttive - ประสิทธิภาพ (a.)
affect - มีผลกระทบต่อ (v.)
consequently - ดังนั้น (adv.)
respond - ตอบสนอง (v.)
threat - การข่มขู่ คุกคาม ภยันตราย (n.)
section - มาตรา (n.)
paragraph - วรรค (n.)
authority - อำนาจหน้าที่ (n.)

Organized - ที่จัดเป็นระบบ ระเบียบ (a.)
Organ - อวัยวะ หน่วยงาน องค์กร (n.)
Council - คณะ สภา (n.)
Minister - รัฐมนตรี (n.)
Ministry - กระทรวง (n.)
Ministerial Regulation - กฎกระทรวง (n.)
The National Assembly - รัฐสภา (n.)
resolve - แก้ไข ออกความเห็นร่วม (v.)
binding - ที่ผูกมัด ที่ผูกพัน (a.)
bind - ผูก ผูกมัด ผูกพัน (n.)

publish - ตีพิมพ์ เผยแพร่ (v.)
deem - เห็นว่า พิจารณา (v.)
fairly - อย่างเที่ยงธรรม (adv.)
respect - เคารพ (v.)
human rights - สิทธิมนุษย์ชน (n.)
human dignity - ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (n.)
Study - การศึกษา (n.)
protection - ความคุ้มครอง (n.)
Public interest - ผลประโยชน์สาธารณะ (n.)
dignity - ศักดิ์ศรี (n.)

section - มาตรา กฎหมาย ส่วนงาน (n.)
change - การเปลี่ยนแปลง เอปลี่ยนแปลง (n.v.)
vision - วิสัยทัศน์ (n.)
visible - ที่สามารถมองเห็นได้ (a.)
foreign - ต่างประเทศ ระหว่างประเทศ (a.)
commit a crime - การกระทำ ความผิดอาญา (v.)
experience - ประสบการณ์ ประสบ (n.,v.)
recall - ระลึก ย้อนรำลึก (v.)
return - กลับไป ย้อนกลับ (v.)
at that time - ในตอนนั้น (adv.)
try a case - พิจารณาคดี ดำเนินคดี (v.)
violation - การละเมิด การฝ่าฝืน (n.)
prostitution - การค้าประเวณี (n.)
Chief - หัวหน้า ผู้บัญชาการ (n.)
opportunity - โอกาส (n.)

quorum (n.Singular)
- องค์คณะ องค์ประชุม จำนวนสมาชิก กรรมการที่กำหนดว่าต้องมาประชุม

constitutional court - ศาลรัฐธรรมนูญ (n.)
judge - ผู้พิพากษา พิพากษา ตัดสิน วินิฉัย (n,v)
hearing - ไต่สวน สิบพยาน นั่งพิจารณา (n.)
constitutional - ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ (a.)
Constitute - ประกอบไปด้วย (v.)
decision - การตัดสินใจ คำพิพากษา (n.)
decide - ตัดสินใจ ตัดสิน วินิจฉัย (V.)
decisive - ที่ตัดสินใจเด็ดขาด แน่วแน่ (a.)
voter - ผู้ออกเสียง (n.)

vote - ออกเสียง (v.)
voting right - สิทธิในการออกเสียง (n.)
resolution - มติที่ประชุม (v.)
pass - ผ่าน ลงมติ ให้ความเห็นชอบ (n.,v)
meet - พบปะ เจอ (v.)
state - รัฐ (n.)
statement - คำกล่าว คำแถลง คำให้การ (n.)
oral - ทางปากด้วยวาจา ปากเปล่า (a.)
opinion - ความเห็น ให้ความเห็น (n.)
provision - การจัดเตรียม บทบัญญัติ (n.)

Office of the Attorney General
- สำนักงานอัยการสูงสุด (n.)

Public Prosecutor Commission
- คณะกรรมการอัยการ (n.)

Central Auttority - ผู้ประสานงานกลาง (n.)
Public Prosecution - องค์กรอัยการ (n.)
designate - กำหนด มอบหมาย (v.)
receipt - การได้รับ ใบเสร็จรับเงิน (n.)
empower - ให้อำนาจ (v.)
gather - รวมรวม (v.)
whether (or not) - หรือไม่ (conj.)
grat - ทุน เงินสนับสนุน ให้ (n.,v)
provision of the law - บทบัญญัติแห่งกฎหมาย (n.)
information - ข้อมูล (n.)

service of document - การจัดส่งเอกสาร (n.)
seizure (n.) (Seize, forfeit) (v.) - การยึดทรัพย์
freeze - การอายัดทรัพย์ (v.)
confiscate - การริบทรัพย์ (v.)
custody - การควบคุมตัว (n.)
testify - ให้การ (v.)
initiate - เริ่มต้น (v.)
certainly - อย่างแน่นอน (adv.)
proof - ข้อพิสูจน์ (n.)
intend - ตั้งใจ (v.)

intent - เจตนา (n.)
suppress - ปราบปราม (v.)
contracting party - คู่สัญญา (n.)
reciprocity - หลักปฏิบัติต่างตอบแทน (n.)
state party - รัฐภาคี (n.)
treaty - สนธิสัญญา (n.)
protocol - พิธีสาร (n.)
assure - รับรอง (v.)
role - บทบาท (n.)
sex - ทางเพศ (a.)

religious - ทางศาสนา (a.)
polittice - การเมือง (n.)
influential - ที่มีอิทธิพล (a.)
pressure - แรงกดดัน ความกดดัน (n.,v.)
source - แหล่งข้อมูล แหล่งข่าว (n.)
sole - แต่เพียงผู้เดียว ลำพัง (a.)
obtain - ได้รับ ให้ได้มา (v.)
also - ด้วย (adv.)
aid - ช่วย ช่วยเหลือ (n.,v.)
the needy - ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (n.)

interfere - ก้าวก่าย รบกวน แทรกแซง (v.)
establish - จัดตั้ง ก่อตั้ง (v.)
elect - เลือกตั้ง (v.)
senior - อาวุโส ผู้ใหญ่ (n.,v.)
ensure - ทำให้มั่นใจ (v.)
nationwide - ทั่วประเทศ (adv.)
high-ranking - ระดับสูง ที่มีตำปหน่งสูง (a.)


ข้อมูลจาก pasa24.com