คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง

  • admin
  • 29 พ.ค. 2565
  • 640
Advertisement

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "การเลือกตั้ง"


การเลือกตั้ง คือ การที่ราษฏรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้นคำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นภาษาอังกฤษ


***ส่วนช่วงนี้กำลังฮิตและเป็นข่าวคือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร วันนี้เลยได้ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคมาฝากกันค่ะ
ลองอ่านและนำไปใช้งานกันได้เลยนะคะ


ballot box (n.) - หีบใส่บัตรลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค: People places their voting paper in a ballot box. (ประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนน)

campaign (n.), (v.) - (n.) การรณรงค์, การหาเสียง / (v.) รณรงค์, หาเสียง
ตัวอย่างประโยค: The Government is planning several campaigns to encourage people to vote. (รัฐบาลกำลังวางแผนรณรงค์หลายโครงการเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง)

candidate (n.) - ผู้ท้าชิง, ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค: Tom Eton, the candidate from the A party is still leading in the polls. (ทอม อีตัน ผู้สมัครจากพรรค A ยังมีคะแนนนำในการสำรวจจากหลาย ๆ สำนัก)

citizen (n.) - ประชาชน, พลเมือง
constitution (n.) - รัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างประโยค: Every citizen should uphold the constitution. (ประชาชนทุกคนควรสนับสนุนรัฐธรรมนูญ)

debate (n.) - การโต้วาที, การถกเถียง, การอภิปราย
ตัวอย่างประโยค: This debate has been going for several hours without reaching a conclusion. (การอภิปรายในครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว โดยที่ยังไม่ถึงการสรุปผลเลย)

democracy (n.) - การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตัวอย่างประโยค: A strong opposition is vital to a healthy democracy (ฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์)

election (n.) - การเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: There are ten candidates standing in the election. (ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 10 คน)

elector (n.) - ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: You can check the list of elector on the website. (คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในเว็บไซต์)
exit poll (n.) - การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
ตัวอย่างประโยค: From several exit polls showed 51 percent voted for A and 49 percent voted for B. (จากผลสำรวจผู้ที่เลือกตั้งแล้ว พบว่า 51 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ A และอีก 49 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ B)

majority (n.) - ส่วนใหญ่, เสียงข้างมาก
ตัวอย่างประโยค: The committee usually takes decisions by majority vote. (เหล่าคณะกรรมการมักตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมาก)

minority (n.) - ส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย
ตัวอย่างประโยค: Boys are in the minority at the dance class. (มีเด็กผู้ชายเป็นส่วนน้อยในชั้นเรียนวิชาการเต้น)

platform (n.) - คำแถลงการณ์, นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: We campaigned on a platform of low taxation. (พวกเรารณรงค์นโยบายเกี่ยวกับการลดการจัดเก็บภาษี)

policy (n.) - นโยบาย
ตัวอย่างประโยค: The government is campaigning a policy of stopping sexual harassment. (รัฐบาลกำลังรณรงค์นโยบายที่เกี่ยวกับการหยุดยั้งการคุกคามทางเพศ)

political party (n.) - พรรคการเมือง
ตัวอย่างประโยค: I don't belong to any political party at all. (ฉันไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น)

politician (n.) - นักการเมือง
ตัวอย่างประโยค: He is a highly ambitious politician. (เขาเป็นนักการเมืองที่มีความทะเยอทะยานสูง)

poll (n.) - การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: The latest opinion poll shows that the president's popularity has decreased. (ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดออกมาว่าความนิยมของประธานาธิบดีนั้นลดลง)

representative (n.) - ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตัวอย่างประโยค: He is the only representative from this area. (เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวในพื้นที่นี้)

senator (n.) - วุฒิสมาชิก
ตัวอย่างประโยค: The senator discussed with the President about the new policy. (เหล่าวุฒิสมาชิกได้ร่วมอภิปรายกับประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายใหม่)

speech (n.) - การกล่าวสุนทรพจน์, การปราศรัย
ตัวอย่างประโยค: Speech is the fastest method of communication between people. (การกล่าวสุนทรพจน์เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างผู้คนที่เร็วที่สุด)

vote (n.) (v.) - (n.) การลงคะแนนเสียง / (v.) ลงคะแนน
ตัวอย่างประโยค: The X party gained over 50% of the vote. (พรรคการเมือง X ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็น)


ข้อมูลจาก https://www.pasa24.com/