การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)

  • admin
  • 19 ส.ค. 2561
  • 8,684
Advertisement

จำนวนตั้งแต่ 100 ขึ้นไป นิยมอ่านโดยใช้ and หลังคำ hundred


การอ่านจำนวนนับ (cardinal number)

126 one hundred and twenty-six

106 one hundred and six

1,786 one thousand, seven hundred and eighty-six

32,671,854 thirty-two million, six hundred and seventy-one thousand, eight hundred and fifty-four


(1) ให้สังเกตการใช้ million, thousand และเครื่องหมาย comma (,)

(2) หลัง hundred, thousand, million ไม่มีการเติม s เลย เพราะคำเหล่านี้ใช้ในฐานะเป็น adjective (ไม่ใช่ noun) จะมีการเติม s ได้ก็ต่อเมื่อใช้อย่าง noun (ตามด้วย of) เช่น

There are thousands of people in the street.
มีฝูงชนจำนวนพันๆ อยู่ในถนน

(3) จำนวนตั้งแต่ 21 ถึง 99 ต้องใช้ hyphen (-) เชื่อมระหว่างคำ

24 twenty-four

99 ninety-nine

(4) หน้าหนังสือ (page) หรือ บทที่ ในหนังสือ (chapter หรือ lesson) อ่านแบบจำนวนนับ

page 25 >>> page twenty-five

chapter 12 >>> chapter twelve

lesson 4 >>> lesson four

part II >>> part two

แต่จะใช้ the first chapter, the fourth lesson, the second part ก็ได้

(5) การอ่านชื่อกษัตริย์ที่ 1, 2, 3, ต้องอ่านอย่างลำดับที่

King Rama IX >>> King Rama the Ninth

George VI >>> George the Sixth

Pope Pius II >>> Pope Pius the Second