การใช้ What Who When Where Why Which Whose How

  • admin
  • 24 ก.พ. 2559
  • 192,103
Advertisement

การที่เราจะถามข้อมูลของบุคคลอื่น เราต้องมีความเข้าใจในคำที่ใช้ถามเสียก่อน คำที่ใช้ถามนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Question word ได้แก่


การใช้ What Who  When  Where  Why Which  Whose How

What แปลว่า อะไร ถ้าถามเกี่ยวกับคน ให้ตอบอาชีพ เช่น
What is your mother?
What does your mother do?
She is a nurse.


นอกจากนี้ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของได้ เช่น
What is in your hand? A candy.
What are you doing? I"m washing up the plates.


What ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
What time do you have breakfast?
At three o"clock.


Who แปลว่า ใคร ตอบชื่อคน (ส่วนใหญ่เมื่อเป็นประธานของประโยค) เช่น
Who is in the library? Maria.


When แปลว่า เมื่อไหร่ ตอบเป็นเวลา เช่น
When will you go to Chiengmai?
Next month.
About four o"clock.


Where แปลว่า ที่ไหน ตอบเป็นสถานที่ เช่น
Where are the children going to visit tomorrow?
The museum.Why แปลว่า ทำไม ตอบเหตุผล เช่น
Why did Jenny go to hospital yesterday?
Because she had a stomachache.Which แปลว่า สิ่งไหน อันไหน ให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
Which is your dictionary? The blue one.
Which sport do you like best? Tennis.
Whose แปลว่า ของใคร ตอบ คนที่เป็นเจ้าของ
Whose fountain-pen is that? It"s Julia"s.

How แปลว่า อย่างไร ใช้ถามได้ในหลายกรณี เช่น ถามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ How is the weather today? It"s very cold.


ถามเกี่ยวกับการเดินทาง
How do you go to school everyday? By car.


ถามเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นการทักทายตามมารยาทในสังคมชาวตะวันตก
How are you today? I"m fine.


ใช้ในการทักทายกับผู้ที่ไม่สนิทกัน หรือพบกันเป็นครั้งแรก (ไม่ได้เป็นคำถาม)
How do you do. (สวัสดี) How do you do. (สวัสดี)

How old แปลว่าอายุเท่าไร ตอบอายุ เช่น

How old is your grandmother? Seventy-four years old.


How tall แปลว่าสูงเท่าไร ตอบส่วนสูง เช่น

How tall are you? 158 centimetres.


How high แปลว่า สูงเท่าไร ตอบเป็นส่วนสูง ส่วนใหญ่จะใช้กับความสูงของอาคาร

How high is that building? 10 feet.


How much แปลว่ามากเท่าไร ตอบราคาสิ่งของ เช่น

How much does the ring cost? Two thousand baht.


How many แปลว่ามากเท่าไร ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ ตอบจำนวนสิ่งของ หรือจำนวนคน เช่น

How many people are there in your family? Five people.


How long แปลว่านานเท่าไร ตอบจำนวนเวลา เช่น

How long have you been here? Thirty years.


How far แปลว่าไกลเท่าไร ตอบระยะทาง เช่น

How far is it from here to Chiengmai? About nine hundred kilometers.

ข้อมูลจาก http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webeng/unit2/asksomeone.html