การแนะนำตัวเอง (Introduce one’s self)

  • admin
  • 24 ก.พ. 2559
  • 16,031

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

Excuse me, my name is ...............
ขอโทษครับ ผมชื่อ...........

Excuse me. How do you do? I don't think we 've
met before.
ขอโทษครับ ผมคิดว่าเรายังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับ

My name is...............
ผมชื่อ..........

Hello! (Hi!)I'm .............and what's your name?
สวัสดี ผมคือ...........แล้วคุณชื่ออะไรครับ

Let me introduce myself.
ขอแนะตัวเองนะครับ

May I introduce myself?
ขอแนะตัวเองนะ

Let me introduce myself. My name is John.
ขอแนะตัวเองนะ ผมชื่อ John

I'd like to introduce myself. I'm John.
ขอแนะตัวเองนะ ผมชื่อ John

I don't think we've been introduced.
ผมไม่คิดว่าเราได้รับการแนะให้รู้จักกันมาก่อน

My name is John.
ผมชื่อ John

I don't think you know me. I'm John.
ผมไม่คิดว่าคุณจะรู้จักผมนะ ผมชื่อ John

ดูตัวอย่างบทสนทนานะครับ

Conversation 1.

A: Hello. Let me introduce myself. I ‘m Somchai.

สวัสดีครับ ขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อสมชาย


B: Hello. I ‘m Somying. Nice to meet you.

สวัสดีครับ ฉันชื่อสมหญิงค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ


A: Nice to meet you , too.

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ


Conversation 1.

Tom : Hello. May I introduce myself? I ‘m Tom from Physical Education Institute.

สวัสดีครับ ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อทอม จากสถาบันการพลศึกษาครับ


Jerry : I ‘m Jerry from AIA. Glad to meet you.

ผมชื่อเจอร์รี่จากเอไอเอ ยินดีที่ได้รู้จักครับ


Tom : Glad to meet you, too.

ยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันครับการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (Introduce others)

This is ……(name)…….. .
นี่คือคุณ………………………….


Let me introduce you to …(name)….
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..

May I introduce ……(name)….?
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


Let me introduce …(name)…..
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


I’d like you to meet …(name)…..
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


I'd like to introduce …(name)….
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณ……..


I have the great pleasure to introduce…(name)….
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำ...........

It's my greatest pleasure to introduce …(name)….
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำ...........เมื่อคนเขาแนะนำเรา เราจะพูดตอบยังไงดีล่ะ … นักศึกษาใช้คำพูดเหล่านี้ได้เลยครับ
How do you do? สวัสดี (ซึ่งจะใช้พูดเมื่อรู้จักกันเป็นครั้งแรก)

I'm pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

I'm glad to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

It's nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
ลองดูตัวอย่างบทสนทนานะจ๊ะ

Conversation 1
A : Mr. Smith. I'd like you to meet Mr. Roberts. Mr. Roberts, this is Mr. Smith.
คุณสมิธครับ ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณโรเบิร์ต คุณโรเบิร์ตครับ นี้คือคุณสมิธ

B: How do you do? Pleased to meet you.
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จัก

C : How do you do? Pleased to meet you ,too.
ค : สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ


Conversation 2
Paul: Hello , John.
Paul: สวัสดี John.


John: Hi Paul. How are you doing?
John: สวัสดี Paul. สบายดีหรือเปล่า


Paul: I ‘m fine. Thanks . And how are you?
Paul: สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ


John: I ‘m fine. Thank you.
John: สบายดี ขอบคุณ


Paul: John , I ‘d like you to meet , Mr. Brown.Mr. Brown , this is John Mckathie.
Paul: John ผมอยากให้คุณรู้จักกับคุณ Brown. คุณ Brown นี่คือคุณ John Mckathie.


John: How do you do, Mr. Brown?
John: สวัสดีครับคุณ Brown


Mr. Brown: How do you do, John?
Mr. Brown: สวัสดีครับคุณ John


Nice to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จัก


John: Nice to meet you , too. Oh I ‘m sorry .
John: ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ อืม ขอโทษนะครับ


I ‘ve to go now. Good bye.
ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ


Mr. Brown: Good bye.
Mr. Brown: สวัสดีครับ

*สังเกตมั้ยครับว่า การแนะนำนี้มีลักษณะเป็นการแนะนำแบบเป็นทางการนะครับ (Formal introduction)

Conversation 3

A : Paul, this is Peter Smith.
A : พอลครับ นี้คือปีเตอร์ สมิธ


Peter, this is Paul Roberts.
ปีเตอร์ นี้คือพอล โรเบิร์ต


B : Hello, Peter. Glad to meet you.
B : สวัสดีปีเตอร์ ยินดีที่ได้รู้จัก


C : Hello, Paul. Nice to meet you.
C: สวัสดีพอล ดีใจที่ได้พบคุณ
การแนะนำนี้มีลักษณะเป็นการแนะนำอย่างไม่เป็นทางการ (Informal introduction) เป็นกันเองมากกว่าอันแรกนะครับ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ แล้วลองดูซิว่าเป็นการแนะนำต่อไปนี้เป็นแบบทางการ (Formal introduction) หรือแบบไม่เป็นทางการ (Informal introduction)A : Doctor, may I introduce Vince Hall, a friend of mine. Vince, this is Doctor Brown.
B : How do you do, doctor?
C : How do you do?แบบทางการ (Formal introduction) หรือแบบไม่เป็นทางการ (Informal introduction) ตอบถูกมั้ยจ๊ะ
ข้อมูลจาก http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/webeng/unit1/introother1.html