ประเภทของ adjective Clauses

  • admin
  • 21 ก.พ. 2559
  • 8,603
Advertisement

adjective clause แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
11.3.1 Defining Clause (บางตำราเรียก restrictive clause)
11.3.2 Non-defining Clause (บางตำราเรียก non-restrictive clause)
11.3.3 Sentential Relative Clause (บางตำราเรียก connective relative clause)

11.3.1 Defining Clause
ใช้ชี้เฉพาะคำนามที่มาข้างหน้า ว่าเป็นคนไหน สิ่งไหน อันไหน ไม่ใช้เครื่องหมายใด ๆ
คั่นระหว่างคำนามกับ adjective clause ที่ตามมา

A letter which was in a pink envelope was one seeking for a donation to
conserve wildlife.

The group of foreigners who visited our university was from Hawaii.

11.3.2 Non-defining Clause
ใช้ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามที่มาข้างหน้า โดยมีเครื่องหมาย comma (,) คั่น ระหว่างคำนามกับ adjective clause ที่ตามมา

His house, which is on Sukhumvit Road, is a two-storey house.

His wife, who teaches English at NIDA, got a Ph.D. from the USA.

ข้อสังเกต

1. ความแตกต่างของความหมายระหว่าง defining clause และ non-defining clause

จงอ่านประโยคคู่ต่อไปนี้
a. My son who is working at NIDA earned a Ph.D from the USA.
ประโยค a. สื่อความหมายว่า ฉันมีลูกชายมากกว่าหนึ่งคน และมีอยู่คนหนึ่งที่ทำงานที่ NIDA

b. My son, who is working at NIDA, earned a Ph.D from the USA.

ส่วนประโยค b. หมายความว่า ฉันมีลูกชายเพียงคนเดียว และลูกคนนี้ทำงานที่ NIDA

c. Somsiri, who has long hair, is absent today.

ส่วนประโยค c. สื่อความหมายว่า มีคนชื่อ สมสิริเพียงคนเดียวในกลุ่มซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นใคร การบอกว่า เธอมีผมยาวเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น

d. Somsiri who has long hair is absent today.

ส่วนประโยค d. มี adjective clause มาชี้เฉพาะคำนามที่มาข้างหน้า ในกรณีนี้สื่อความหมายว่า มีคนชื่อ สมสิริ มากกว่าหนึ่งคนในกลุ่ม แต่คนที่ไม่มาคือ คนผมยาว

2. การใช้ non-defining clause สามารถใช้ได้กับคำนามทั่วไป (common noun)

ที่ในบริบทได้มีการชี้เฉพาะก่อนหน้าประโยคนี้

Captain Boa is making an announcement to his passengers. The captain, who is 40
years old
, graduated from France.

ประโยคแรกมีการกล่าวถึง Captain Boa ครั้งหนึ่งแล้ว ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงกัปตันอีกครั้งในประโยคที่สอง จึงเป็นที่รู้กันว่าเป็นกัปตันคนเดิม adjective clause ที่มาขยาย the captain ในประโยคที่สองจึงเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของกัปตันผู้นี้ ไม่ใช่การชี้เฉพาะว่าเป็นกัปตันคนใด

3. ห้ามใช้ that ใน non-defining clause

4. ไม่มีการละคำเชื่อมใน non-defining clause


11.3.3 Sentential Relative Clause
ใช้ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งข้อความ ไม่ใช่เฉพาะคำนามที่มาข้างหน้า และจะใช้
which นำหน้าเท่านั้นโดยมีเครื่องหมาย comma คั่นจาก main clause ที่มาข้างหน้า