บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 4) Tense Usage การใช้กาล

  • admin
  • 17 ก.พ. 2559
  • 11,894
Advertisement

บันไดความสำเร็จเรียนภาษาอังกฤษขั้นที่ 4

1) Present Tense (ปัจจุบันกาล)
1.1 Present Simple Tense

* จริงขณะพูด / จริงตลอดไป / ประเพณี / นิสัย / สุภาษิต ทั่วไป
/ อนาคตแน่ใจว่าทำจริง

- The sun rises in the east.

- Fish swim in the water.

- The earth rotates on its axis.


1.2 Present Continuous

* ปัจจุบันกำลังทำอยู่ / สู่
/ อนาคตอันใกล้

- He is coming to the office now.

- Somchai is leaving for London next Sunday.


1.3 Present Perfect

* เกิดขึ้นในอดีต / ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน / ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำต่อไปในอนาคต

- Bill has lived in Thailand since 1990.

- I have studied English for more than two years.


1.4 Present Perfect Continuous

* เกิดขึ้นในอดีต / ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน / สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

- I have been working for three hours.


2) Past Tense (อดีตกาล)
2.1 Past Simple

* เกิดแล้ว / จบแล้ว

- I lived in Bangkok three years ago.

- Somchai went to the cinema yesterday.

2.2 Past Continuous

* เกิดไม่พร้อมกันในอดีต / ก่อน6 - หลัง 5

- While he was walking along the street, he saw an accident.

* เกิดพร้อมกันในอดีต / 6 - 6

-My mother was cooking while I was sleeping.


2.3 Past perfect

* เกิดไม่พร้อมกันในอดีต / จบไปแล้ว / ก่อน 7 - หลัง 5

- We went out for a walk after we had eaten dinner.


2.4 Past perfect Continuous

* เกิดไม่พร้อมกันในอดีต / จบไปแล้ว...แต่ชัดกว่า / ก่อน 8 - หลัง 5

- He hed been sleeping for three hours when we called on him.


3) Future Tense (อนาคตกาล)
3.1 Future Simple

* จะเกิดใน

- I shall do this work.

- The car will arrive in a few minutes.


* แสดงอนาคตมีกริยา 2 ตัว / ใช้
9 : 1 หรือ 3

- I shall go if you ask.

- They will leave after they have finished their work.


3.2 Future Continuous

* เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต
/ ก่อน 10 – หลัง 1

- He will be having his breakfast when we arrive at his house tomorrow.


3.3 Future Perfect

* คาดการณ์ / เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต
/ ก่อน 11 หลัง 1

- The play will have started before we reach the theatre.


3.4 Future Perfect Continuous

* คาดการณ์ / เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต / แต่ต่อเนื่องดีกว่า
/ ก่อน 12 – หลัง 1

- When you arrive, he will have been waiting for you two hours.
บันได ขั้นที่ 5 คลิกที่นี้...
เนื้อหาความรู้ โดย พระราชวรมุนี คณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬมลงกรณราชวิทยาลัย