บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 3) Tenses (กาล)

  • admin
  • 16 ก.พ. 2559
  • 10,121
Advertisement

บันไดความสำเร็จเรียนภาษาอังกฤษขั้นที่ 3

สรุป Tenses ทั้ง 24 : Active และ Passive Voice ดังนี้

Active Voice (ผู้ทำเป็นประธาน)
Tense Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present

S+V1

(ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 เติาม s หรือ es) + ...

S+is/am/are+ V1(ing)+... S+have/has+v3... S+have/has+been+v1(ing)+...
Past S+V2 S+was/were+v3+... S+had+v3+... S+had+been+V1(ing)+...
Future S+will/shall+V1+... S+will/shal+be+V1(ing)+... S+will/shall+had+V3+... S+will/shall+have+been+V1(ing)+...
Passive Voice (ตัวกรรมจาก Active Voice เป็นประธาน)
Tense Simple Continuous Perfect Perfect Continuous
Present

S+is/am/are+V3+by+...

S+is/am/are+being+V3+by+... S+have/has+been+V3+by+... S+have/has+been+being+V3+by+...
Past S+was/were+V3+by+... S+was/were+being+V3+by+... S+had+been+V3+by+... S+had+been+being+V3+by+...
Future S+will/shall+be+V3+by+...
S+will/shall+be+being+V3+by+... S+will/shall+have+been+V3+by+... S+will/shall+have+been+being+V3+by+...


บันได ขั้นที่ 4 คลิกที่นี้...
เนื้อหาความรู้ โดย พระราชวรมุนี คณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬมลงกรณราชวิทยาลัย