บันได 6 ขั้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ 2) Parts of Speech (ส่วนคำพูด)

  • admin
  • 16 ก.พ. 2559
  • 17,683
Advertisement

บันไดความสำเร็จเรียนภาษาอังกฤษขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 Parts of Speech (ส่วนคำพูด)

Parts of Speech คือ ส่วนของคำพูด ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ และทุกภาษาคือก่อนที่จะแต่งภาษาอังกฤษเป็นประโยคสามารถพูดอ่านเขียนได้นั้นผู้เรียนจำต้องรู้จักชิ้นส่วนองค์ประกอบของประโยคเสียก่อนว่าส่วนประกอบของประโยคนั้นๆ เรียกชื่อว่าอะไร ส่วนของคำพูดในภาษาอังกฤษ นั้นมี 8 ส่วนหลักๆ ดังนี้

Noun (คำนาม)

Pronoun (สรรพนาม)

Adjective (คุณศัพท์)

Verb (กริยา)

Adverb (กริยาวิเศษณ์)

Preposition (บุรพบท)

Conjunction (สันธาน)

Interjection (อุทาน)


(1) Noun (คำนาม)
Noun

คือคำที่เป็นชื่อของคน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่ คุณสมบัติต่าง เช่น

คน : Sombat, Noi, Wilai, Tanakhon เป็นต้น
สัตว์ : dog, cat, snake เป็นต้น

(2) Pronoun (สรรพนาม)
Pronoun

คือ คำที่ใช้แทนคำนาม ที่ออกชื่อมาแล้วพอเราจะกล่าวถึงต่อไป
เราใช้สรรพนามแทนคำสรรพนามก็คือคำเหล่านี้

I, we, he, she, it, they, you, each, one, this, that, nobody, others, none, who, whom, whose, what, which, that เป็นต้น
(3) Adjective (คุณศัพท์)
Adjective

คือ : คำที่แสดงบ่งบอกคุณสมบัติของคำนาม หรือสรรพนามว่ามีลักษณะ เช่นไร เช่น อ้วน, ผอม, สูง, ต่ำ, ดำ, ขาว, หรือไม่อย่างไร ได้แก่คำเหล่านี้ คือ :

good (ดี) , bad (เลว) , fat (อ้วน) , beautiful (สวยงาม) , tall (สูง) , thin (ผอม) , เป็นต้น

(4) Verb (กริยา)
Verb

คำกริยาเป็นส่วนสำคัญของประโยค กริยาก็หมายถึงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง คำกิริยาได้แก่ :

stand (ยืน) , walk (เดิน) , sit (นั่ง) , sleep (นอน), eat (กิน), drink (ดื่ม) , do (ทำ), speak (พูด) เป็นต้น

(5) Adverb (กริยาวิเศษณ์)
Adverb

คือ คำแสดงกริยาให้วิเศษณ์ หรือชัดเจนขึ้นนั่นเอง ได้แก่คำ เช่น :

slowly (ช้าๆ) , happily (อย่างมีความสุข) , well (ดี) , hard (ลำบาก) เป็นต้น
(6) Preposition (บุรพบท)
Preposition

คือ คำต่อประโยคให้ขยายออกได้เรื่อยๆ ได้แก่คำเหล่านี้ คือ :

to (ถึง,เพื่อจะ) , with (กับ,ด้วย) , by (โดย,ข้าง) , for (เพื่อ,เป็นเวลา) , from (จาก), of (ของ) , in (ใน) , on (บน) , at (ที่) เป็นต้น

(7) Conjunction (สันธาน)
Conjunction

คือ คำเชื่อมได้แก่ คำที่นำไปเชื่อมคำ หรือประโยคให้ขยายขึ้น
ได้แก่ คำเหล่านี้คือ :

If (ถ้าหาก) , unless (เว้นเสียแต่) , when (เมื่อไหร่) , until (จนกระทั่ง), till (กระทั่ง) , before (ก่อน) , after (หลัง) ,
the moment that (ขณะที่) , by that time (ณ เวลาที่) , now that (ด้วยบัดนี้), whereas (แต่, ด้วยเหตุนี้), เป็นต้น

(8) Interjection (อุทาน)
Interjection

เป็นคำอุทานคำร้องเรียก เช่น :

Ah, oh!!, Oh..venerable sir เป็นต้น

ที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างของส่วนแห่งคำพูด (Parts of Speech) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแต่ละคำนั้น เรียกชื่อว่าอะไร ผู้เรียนต้องทำความรู้จักให้ได้

บันได ขั้นที่ 3 คลิกที่นี้...
เนื้อหาความรู้ โดย พระราชวรมุนี คณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬมลงกรณราชวิทยาลัย