ในห้องเรียนภาษาอังฤษ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

23 ม.ค. 2559 เวลา 05:55 | อ่าน 8,352
Advertisement

The Classroom (ห้องเรียน)

board บอด กระดาน
book/textbook บุค/เทกซทบุค หนังสือ ตำราเรียน
bookshelf บุคเชลฟ ชั้นหนังสือ
bulletin board บูเลอะทิน บอด กระดานสำหรับปิดประกาศ
calculator แคลคิวเลเทอะ เครื่องคิดเลข
chalk ชอก ชอล์ก
chalk tray ชอก เทร รางชอล์ก
clock คลอค นาฬิกา
computer คัมพิวเทอะ คอมพิวเตอร์
desk เดสค โต๊ะเขียนหนังสือ
eraser อีเรเซอะ ยางลบ
flag แฟลก ธง
globe โกลบ ลูกโลก
Advertisement
graph paper กราฟ เพเพอะ กระดาษกราฟ
loudspeaker เลาดสพีเคอะ ลำโพง
map แมพ แผนที่
movie projector มูวี พรอเจคเทอะ เครื่องฉายภาพยนตร์
movie screen มูวี สครีน จอภาพยนตร์
notebook โนทบุค สมุดบันทึก
notebook paper โนทบุค เพเพอะ กระดาษจดบันทึก
overhead projector โอเวอะเฮด พรอเจคเทอะ เครื่องฉายแผ่นใส
pen เพน ปากกา
pencil เพนซิล ดินสอ
pencil sharpener เพนซิล ชาพเพินเนอะ กลเหลาดินสอ
ruler รูเลอะ ไม้บรรทัด
seat/chair ซีท/แช เก้าอี้
slide projector สไลด พรอเจคเทอะ เครื่องฉายสไลด์
student สทิวเดินท นักเรียน
teacher ทีเชอะ ครู อาจารย์
teacher's aide ทีเชอซ เอด ผู้ช่วยครู
teacher's desk ทีเชอซ เดสค โต๊ะอาจารย์
thumbtack ธัมแทค หมุดติดกระดาษ
TV ทีวี โทรทัศน์

8,352 views 


ดูเพิ่มเติม
 
ใหม่ บทความคุณภาพที่ควรรู้
เรื่องง่ายๆเกี่ยวกับ Article A, An และ The ที่นักเรียนไทยมักใช้ผิดเวลาสอบ
เทคนิคการเรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
พูดอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ
4 วิธีจำโครงสร้าง tense ทั้ง 12 และหลักการใช้ง่ายๆใน 3 นาที
พูดแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาการป่วยภาษาอังกฤษ
อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของอาชีพ มีอะไรบ้าง
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
IELTS
GED
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
ดูเพิ่มเติม